Gebruikersvoorschriften

OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIE MONTFORT

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

1) Sporthal en kleedgelegenheden mogen alleen worden gebruikt gedurende de toegewezen uren. Ruiling is slechts toegestaan na toestemming van de beheerder.

2) De kleedlokalen mogen een kwartier voor het toegewezen uur c.q. uren in gebruik worden genomen en dienen binnen een kwartier na de toegewezen tijd te zijn ontruimd. Tijdens het gebruik van de kleedlokalen mogen de gebruikers in de sporthal niet worden gestoord door onder andere het maken van lawaai of het openen van deuren die toegang geven tot de sporthal.

3) Rijwielen, bromfietsen e.d. mogen niet binnen het gebouw worden geplaatst.

4) Verlichting, verwarming en warmwatervoorziening mogen uitsluitend door het aangewezen personeel worden geregeld.

5) De sporthal mag alleen worden betreden op blote voeten of met sportschoeisel zonder doppen, repen of zwarte zolen. Tevens mag de sporthal niet worden betreden met schoeisel dat buiten is gebruikt.

6) Het is verboden te roken in de sporthal, kleedruimten, gangen en op de tribunes.

7) Het is verboden de zwemhal sporthal te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze naar het oordeel van de beheerstichting niet geschikt is.

8) In de sporthal mag niet worden gespeeld met ballen welke buiten zijn gebruikt.

9) In de entreehal, kleedruimten en gangen mag niet met ballen worden gespeeld.

10) In de sporthal en kleedruimten van de sporthal mogen geen spijzen en dranken worden gebruikt.

11) Toestellen en ander materiaal mogen alleen met toestemming van het daarvoor aangewezen personeel worden geplaatst en verplaatst, terwijl het materiaal alleen door deze personen wordt uitgereikt.

12) Opstellen en afbreken van toestellen en dergelijke moet gebeuren binnen de gehuurde tijd. Na afloop van training, les of wedstrijd moet de sporthal geheel ontruimd zijn en moet al het gebruikte materiaal  ter bestemde plaatse zijn opgeborgen.

13) Krijtlijnen en dergelijke mogen niet op de vloer of de muren worden aangebracht.

14) Beschadigingen, defecten en dergelijke moeten direct aan de toezichthouder worden gemeld. Indien deze veroorzaakt zijn door eigen leden c.q. gasten van de huurder, dan komen de kosten voor rekening van de huurder.

15) De verenigingen hebben alleen toegang onder leiding. De leider/leidster is verantwoordelijk voor de goede orde.Hij/zij dient stipt de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.De gemeente kan een leider/leidster het recht ontzeggen als zodanig op te treden.

16) De beheerstichting/beheerder is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor ongevallen, noch voor vermissing, vernieling en dergelijke van eigendommen van gebruikers.

17) Bij overtreding van de gebruiksvoorschriften, niet tijdige betaling der verschuldigde gebruiksvergoeding daaronder begrepen, heeft de beheerstichting/beheerder het recht de vereniging of een of meer leden de toegang tot de sporthal te ontzeggen.

18) In bijzonder gevallen behoudt de beheerstichting zich het recht voor over de sporthal te beschikken.In dat geval bestaat geen recht op schadevergoeding, terwijl ook geen gebruikersvergoeding verschuldigd is.

19) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de beheerstichting.